Enter your keyword

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery INEL - Holding, a.s

Základní shrnutí:

Společnost INEL – Holding, a.s., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň, IČ 64834263 provádí zpracování Vašich údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi uzavřené a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti. Vzhledem k tomu, že je ochrana Vašich osobních údajů velice důležitá, toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost shromažďuje a jakým způsobem tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Informace o správci a kontaktní údaje správce

1.1.   Správcem Vašich osobních údajů je společnost INEL – Holding, a.s., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 64834263 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B vložka 536 (dále jen „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování INEL – Holding, a.s., se sídlem Kollárova 623/42, 301 00 Plzeň, adresa elektronické pošty inel@inel.cz, telefon: 378 222 222.

1.3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.  Splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.  Splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží, splnění díla a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. při zpracování Vašich osobních údajů respektujeme nejvyšší ochranu osobních údajů a postupujeme tak, aby nedošlo k žádnému neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněný přenosům, k jejich jinému neoprávněném zpracován či zneužití.

3.4. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely, pokud jste naši obchodní partneři či je zastupujete:

  1. Uzavírání a plnění obchodních smluv
  2. Oslovování Vaší firmy v rámci marketingových a reklamních aktivit a zasílání případných obchodních sdělení, či obsahových newsletterů


IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete zejména:

a) jméno a příjmení;
b) telefonní číslo;
c) e-mailovou adresu;
d) adresu trvalého bydliště;
e) kontaktní nebo doručovací adresu;
f) datum narození (věk);
g) identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ) u dodavatelů a obchodních partnerů;
h) registrační značku automobilu (u návštěvníků našich areálů)
ch) v souvislosti s návštěvou našich webových stránek: www.inel.cz
i) nebo v souvislosti se vstupem do našich areálů, skladů a provozoven.

VI. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Plzni dne 25.6.2018